当前位置:主页 > 白居易的诗 > 本文内容

琵琶行并序原文,翻译,赏析及拼音版

发布时间:2021-02-22源自:未知作者:admin123阅读()

 琵琶行原文注音:

 xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。

 浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

 zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。

 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

 zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

 醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

 hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。

 忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

 xún shēng àn wèn tán zhě shuí ? pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。

 寻声暗问弹者?琵琶声停欲语迟。

 yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。

 移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

 qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。

 千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

 zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng 。

 转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

 xián xián yǎn yì shēng shēng sì , sì sù píng shēng bù dé zhì 。

 弦弦掩抑声声,似诉平生不得志。

 dī méi xìn shǒu xù xù tán , shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 。

 低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

 qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiǎo , chū wéi 《 ní cháng 》 hòu 《 liù yāo 》

 轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》

 dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiè qiè rú sī yǔ 。

 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

 cáo cáo qiè qiè cuò zá tán , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。

 嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

 jiàn guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yè quán liú bīng xià nán 。

 间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

 bīng quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。

 冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

 bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。

 别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

 yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě jì tū chū dāo qiāng míng 。

 银瓶乍破水浆迸,铁突出刀枪鸣。

 qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。

 曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

 dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

 东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

 chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn róng 。

 沉吟放拨插弦中,整顿衣起敛容。

 zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài há má líng xià zhù 。

 自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

 shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fáng dì yī bù 。

 十三学琵琶成,名属教第一部。

 qǔ bà céng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。

 曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

 wǔ líng nián shào zhēng chán tóu , yī qǔ hóng xiāo bù zhī shù 。

 五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

 diàn tóu yín bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。

 钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

 jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。

 今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

 dì zǒu cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。

 弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

 mén qián lěng luò ān mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。

 门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

 shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。

 商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

 qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán , rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。

 去来江口守空船,绕船月明江水寒。

 yè shēn hū mèng shào nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。

 夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

 wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ chóng jī jī 。

 我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

 tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì céng xiāng shí !

 同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

 wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。

 我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。

 xún yáng dì pì wú yīn yuè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。

 浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

 zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。

 住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。

 qí jiān dàn mù wén hé wù ? dù juān tí xuè yuán āi míng 。

 其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。

 chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。

 春江花朝秋月夜,往往取酒独倾。

 qǐ wú shān gē yǔ cūn dí ? ǒu yǎ zhāo zhā nán wéi tīng 。

 岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。

 jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān yuè ěr zàn míng 。

 今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

 mò cí gèng zuò tán yī qǔ , wèi jūn fān zuò 《 pí pá xíng 》。

 莫辞更坐弹一曲,君翻作《琵琶行》。

 gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。

 感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

 qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò chóng wén jiē yǎn qì 。

 凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

 zuò zhōng qì xià shuí zuì duō ? jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

 座中泣下最多?江州司马青衫湿。

 全文翻译:

 秋夜我到浔阳江头送一位归客,冷风吹着枫叶和芦花秋声瑟瑟。

 我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯要饮却无助兴的音乐。

 酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时夜茫茫江水倒映着明月。

 忽听得江面上传来琵琶清脆声;我忘却了回归客人也不想动身。

 寻着声源探问弹琵琶的是何人?琵琶停了许久却迟迟没有动静。

 我们移船靠近邀请她出来相见;叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。

 千呼万唤她才缓缓地走出来,怀里还抱着琵琶半遮着脸面。

 转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声;尚未成曲调那形态就非常有情。

 弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思;似乎在诉说着她平生的不得志;

 她低着头随手连续地弹个不停;用琴声把心中无限的往事说尽。

 轻轻地拢,慢慢地捻,一会儿抹,一会儿挑。初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。

 大弦浑宏悠长嘈嘈如暴风骤雨;小弦和缓幽细切切如有人私语。

 嘈嘈声切切声互为交错地弹奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盘。

 琵琶声一会儿像花底下宛转流畅的鸟鸣声,一会儿又像水在冰下流动受阻艰涩低沉、呜咽断续的声音。

 好像水泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。

 像另有一种愁思幽恨暗暗滋生;此时闷闷无声却比有声更动人。

 突然间好像银瓶撞破水浆四溅;又好像铁甲骑兵厮杀刀枪齐鸣。

 一曲终了她对准琴弦中心划拨;四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。

 东船西舫人们都静悄悄地聆听;只见江心之中映着白白秋月影。

 她沉吟着收起拨片插在琴弦中;整顿衣裳依然显出庄重的颜容。

 她说我原是京城负有盛名的歌女;老家住在长安城东南的虾蟆陵。

 弹奏琵琶技艺十三岁就已学成;教坊乐团第一队中列有我姓名。

 每曲弹罢都令艺术大师们叹服;每次妆成都被同行歌妓们嫉妒。

 京都豪富子弟争先恐后来献彩;弹完一曲收来的红绡不知其数。

 钿头银篦打节拍常常断裂粉碎;红色罗裙被酒渍染污也不后悔。

 年复一年都在欢笑打闹中度过;秋去春来美好的时光白白消磨。

 兄弟从军姊妹死家道已经破败;暮去朝来我也渐渐地年老色衰。

 门前车马减少光顾者落落稀稀;青春已逝我只得嫁给商人为妻。

 商人重利不重情常常轻易别离;上个月他去浮梁做茶叶的生意。

 他去了留下我在江口孤守空船;秋月与我作伴绕舱的秋水凄寒。

 更深夜阑常梦少年时作乐狂欢;梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。

 我听琵琶的悲泣早已摇头叹息;又听到她这番诉说更叫我悲凄。

 我们俩同是天涯沦落的可悲人;今日相逢何必问是否曾经相识!

 自从去年我离开繁华长安京城;被贬居住在浔阳江畔常常卧病。

 浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐;一年到头听不到管弦的乐器声。

 住在湓江这个低洼潮湿的地方;第宅周围黄芦和苦竹缭绕丛生。

 在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。

 春江花朝秋江月夜那样好光景;也无可奈何常常取酒独酌独饮。

 难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。

 今晚我听你弹奏琵琶诉说衷情,就像听到仙乐眼也亮来耳也明。

 请你不要推辞坐下来再弹一曲;我要为你创作一首新诗《琵琶行》。

 被我的话所感动她站立了好久;回身坐下再转紧琴弦拨出急声。

 凄凄切切不再像刚才那种声音;在座的人重听都掩面哭泣不停。

 要问在座之中谁流的眼泪最多?我江州司马泪水湿透青衫衣襟!


译文
唐宪宗元和十年,我被贬为九江郡司马。第二年秋季的一天,在湓浦口为朋友送行,夜里听到船上有人弹琵琶。听那声音,铮铮铿铿有京都流行的声韵。探问这个人,原来是长安的歌女,曾经向穆、曹两位琵琶大师学艺。后来年纪大了,红颜退尽,嫁给商人为妻。于是命人摆酒叫她畅快地弹几曲。她弹完后,有些闷闷不乐的样子,自己说起了少年时欢乐之事,而今漂泊沉沦,形容憔悴,在江湖之间辗转流浪。我离京调外任职两年来,随遇而安,自得其乐,而今被这个人的话所感触,这天夜里才有被降职的感觉。于是撰写一首长诗赠送给她,共六百一十六字,题为《琵琶行》。

夜晚我到浔阳江头送别客人,枫树、 芦荻被秋风吹得发出飒飒声响。
我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯想要饮酒却无助兴的音乐。
酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时茫茫江水中浸着一轮冷月。
忽然听见江面传来阵阵琵琶声;我忘却了回归客人也不想动身。
寻着声源轻声询问弹琵琶的是谁?琵琶停了许久却迟迟不语。
我们移船靠近邀请她出来相见,叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。
千呼万唤她才缓缓地走出来,用怀里抱着的琵琶半遮着脸面。
她转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声,还没弹成曲调却先有了感情。
弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思,似乎在诉说着她一生的不如意。
她低眉随手慢慢地连续弹奏,尽情地倾诉心底无限的伤心事。
轻轻地拢,慢慢地捻,又抹又挑,初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。
大弦声音沉重抑扬如暴风骤雨,小弦细促轻幽、急切细碎,如人窃窃私语。
嘈嘈声切切声互为交错地弹奏,就像大大小小的珍珠一颗颗掉落玉盘。
一会儿像黄鹂在花下啼鸣婉转流利,一会儿又像泉水在冰下流动滞涩不畅。
好像冰泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。
像另有一种愁思幽恨暗暗滋生,此时声音暂歇却比有声更动人。
突然,琵琶之音陡然高昂,似银瓶炸裂,水浆奔迸;又像杀出一队铁骑,刀枪齐鸣。
一曲终了拨子从弦索中间划过,四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。
东面和西面的画舫和游船都静悄悄的,只看见江心之中映着的秋月泛着白光。
她沉吟着收起拨片插在琴弦中;整顿衣裳依然显出庄重的颜容。
她说她本是京城负有盛名的歌女,老家住在长安城东南的虾蟆陵。
十三岁就已学会弹奏琵琶技艺,名字登记在教坊乐团的第一部里。
每曲弹罢都令艺术大师们叹服,每次妆成都被同行歌妓们嫉妒。
京城的富贵子弟争着给我赏赐,每当一曲弹罢,不知要给多少彩绸。
钿头银篦打节拍常常断裂粉碎,红色罗裙被酒渍染污也不后悔。
年复一年都在欢笑打闹中度过,秋去春来美好的时光白白消磨。
教坊的兄弟参军去了,当家的阿姨也死了,暮去朝来我也年老色衰。
门前车马减少光顾者落落稀稀,自己的年岁大了我只得嫁给商人为妻。
商人只重营利,对离别看得很轻淡,上个月他到浮梁买茶办货去了。
他去了留下我在江口孤守空船,秋月与我作伴,绕舱的秋水凄寒。
更深夜阑常常梦到少年时作乐狂欢,梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。
我听了琵琶声早已摇头叹息,又听到她这番诉说更加歔欷。
同样都是天涯沦落的可怜人,今日相逢何必问是否曾经相识!
自从去年我离开繁华长安京城,被贬居住在浔阳江畔便一直卧病。
浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐,一年到头也听不见管弦奏鸣。
居住在湓江附近,低洼潮湿,院子周围,尽长些黄芦苦竹。
在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。
春江花朝秋江月夜那样好光景,也无可奈何常常取酒独酌独饮。
难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。
今晚上听了你用琵琶弹奏的乐曲,像听了天上的仙乐,耳朵也顿时清明。
请你不要推辞坐下来再弹一曲,我要为你创作一首新诗《琵琶行》。
被我的话所感动她站立了好久,回身坐下再转紧琴弦拨出急声。
凄凄切切不似刚才奏过的单调,在座的人重听都掩面哭泣不停。
要问在座之中谁流的眼泪最多?江州司马的青衫已被泪水浸湿!

注释
予:同“余”,我。
左迁:贬官,降职。古以左为卑,故称“左迁”。
明年:第二年。
铮铮:形容金属、玉器等相击声。
京都声:指唐代京城流行的乐曲声调。
倡女:歌女。倡,古时歌舞艺人。
善才:当时对琵琶师或曲师的通称。是“能手”的意思。
委身:托身,这里指嫁的意思。
为:做。
贾(gǔ)人:商人。
命酒:叫(手下人)摆酒。
快:畅快。
悯然:忧郁的样子。
漂沦:漂泊沦落。
出官:(京官)外调。
恬然:淡泊宁静的样子。
迁谪:贬官降职或流放。
为:创作。
长句:指七言诗。
歌:作歌。
凡:总共。
言:字。
命:命名,题名。
浔阳江:万里长江流经江西省九江市北的一段,因九江古称浔阳,所以又名浔阳江。
瑟瑟:形容枫树、 芦荻被秋风吹动的声音。
主人:诗人自指。
回灯:重新拨亮灯光。回:再。
转轴拨弦:拧转弦轴,拨动弦丝。这里指调弦校音。
掩抑:掩蔽,遏抑。
思:悲伤。
信手:随手。
续续弹:连续弹奏。
拢:扣弦。捻:揉弦的动作。抹:顺手下拨。挑:反手回拨的动作
《霓裳》:即《霓裳羽衣曲》,本为西域乐舞,唐开元年间西凉节度使杨敬述依曲创声后流入中原。
《六幺》:大曲名,又叫《乐世》《绿腰》《录要》,为歌舞曲。
大弦:指最粗的弦。
嘈嘈:声音沉重抑扬。
小弦:指最细的弦。
切切:细促轻幽,急切细碎。
间关:莺语流滑叫“间关”。鸟鸣声。
幽咽:遏塞不畅状。
冰下难:泉流冰下阻塞难通,形容乐声由流畅变为冷涩。
凝绝:凝滞。
迸:溅射。
曲终:乐曲结束。
拨:弹奏弦乐时所用的拨工具。
当心画:用拨子在琵琶的中部划过四弦,是一曲结束时经常用到的右手手法。
舫:船。
敛容:收敛(深思时悲愤深怨的)面部表情。
虾(há)蟆陵:在长安城东南,曲江附近,是当时有名的游乐地区。
教坊:唐代官办管领音乐杂技、教练歌舞的机关。
秋娘:唐时歌舞妓常用的名字。
五陵:在长安城外,汉代五个皇帝的陵墓。
缠头:用锦帛之类的财物送给歌舞妓女。
绡:精细轻美的丝织品。
钿(diàn)头银篦(bì):此指镶嵌着花钿的篦形发饰。
击节:打拍子。
颜色故:容貌衰老。
浮梁:古县名,唐属饶州。在今江西省景德镇市,盛产茶叶。
去来:走了以后。
梦啼妆泪:梦中啼哭,匀过脂粉的脸上带着泪痕。
阑干:纵横散乱的样子。
重:重新,重又之意。
唧唧:叹声。
呕哑嘲哳:形容声音噪杂。
琵琶语:琵琶声,琵琶所弹奏的乐曲。
暂:突然。
却坐:退回到原处。
促弦:把弦拧得更紧。
转:更加,越发。
向前声:刚才奏过的单调。
掩泣:掩面哭泣。
青衫:唐朝八品、九品文官的服色。白居易当时的官阶是将侍郎,从九品,所以服青衫。


【赏析】
本诗的诗眼(主旨)是“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”

 通过写琵琶女生活的不幸,结合诗人自己在宦途所受到的打击,唱出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的心声。社会的动荡,世态的炎凉,对不幸者命运的同情,对自身失意的感慨,这些本来积蓄在心中的沉痛感受,都一起倾于诗中。它在艺术上的成功还在于运用了优美鲜明的、有音乐感的语言,用视觉的形象来表现听觉所得来的感受;萧瑟秋风的自然景色和离情别绪,使作品更加感人。

 诗人在这首诗中着力塑造了琵琶女的形象,通过它深刻地反映了封建社会中被侮辱被损害的乐伎、艺人的悲惨命运,抒发“同是天涯沦落人”的感情。诗的开头写“秋夜送客”,“忽闻”“琵琶声”,于是“寻声”“暗问”,“移船”“邀相见”,经过“千呼万唤”,然后歌女才“半遮面”地出来了。这种回荡曲折的描写,就为“天涯沦落”的主题奠定了基石。

 接着以描写琵琶女弹奏乐曲来揭示她的内心世界。先是“未成曲调”之“有情”,然后“弦弦”“声声思”,诉尽了“生平不得志”和“心中无限事”,展现了琵琶女起伏回荡的心潮。

 然后进而写琵琶女自诉身世:当年技艺曾教“善才服”,容貌“妆成每被秋娘妒”,京都少年“争缠头”,“一曲红绡不知数”。然而,时光流种如怨如慕、如泣如诉的描写,与上面她的弹水,“暮去朝来颜色故”、最终只好“嫁作商人妇”。这唱互为补充,完成了琵琶女这一形象的塑造。

 最后写诗人感情的波涛为琵琶女的命运所激动,发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感叹,抒发了同病相怜,同声相应的情怀。诗韵明快,步步映衬,处处点缀。

 既层出不穷,又着落主题。真如江潮澎湃,波澜起伏,经久不息。反复吟诵,荡人胸怀,情味无限。语言铿锵,设喻形象。“如急雨”“如私语”“水浆迸”“刀枪鸣”“珠落玉盘”“莺语花底”。这些读来如闻其声,如临其境。

 诗的小序交代时间、地点、人物和故事,概述了琵琶女的悲凉身世,说明写作本诗动机,并为全诗定下了凄切的感情基调。

 《琵琶行》全诗共分四段,从“浔阳江头夜送客”到“犹抱琵琶半遮面”共十四句,为第一段,写琵琶女的出场。其中的前六句交代了时间,这是一个枫叶红、荻花黄、瑟瑟秋风下的夜晚;交代了地点,是浔阳江头。浔阳也就是今天的九江市;浔阳江头也就是前边序中所说的湓浦口。交代了背景,是诗人给他的朋友送别。离别本身就叫人不快,酒宴前再没有个歌女侍应,当然就更加显得寂寞难耐了。这里面“主人下马客在船”一句句法稍怪,其意思实际是主人陪着客人一道骑马来至江边,一同下马来到船上。“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”。这里的景色和气氛描写都很好,它给人一种空旷、寂寥、怅惘的感觉,和主人与客人的失意、伤别融合一体,构成一种强烈的压抑感,为下文的突然出现转机作了准备。其中蹬后八句是正面写琵琶女的出场:“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”。声音从水面上飘过来,是来自船上,这声音一下子就吸引了主人和客人的注意,他们走的不想走、回的不想回了,他们一定要探寻探寻这种美妙声音的究竟。“寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。”这里的描写非常细致。由于这时是夜间,又由于他们听到的只是一种声音,他们不知道这声音究竟来自何处,也不知演奏者究竟是什么人,所以这里的“寻声暗问”四个字传神极了。接着“琵琶声停”表明演奏者已经听到了来人的呼问;“欲语迟”与后面的“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”相一致,都表明这位演奏者的心灰意懒,和惭愧自己身世的沉沦,她已经不愿意再抛头露面了。这段琵琶女出场过程的描写历历动人,她未见其人先闻其琵琶声,未闻其语先已微露其内心之隐痛,为后面的故事发展造成许多悬念。

 从“转轴拨弦三两声”到“唯见江心秋月白”共二十二句为第二段,写琵琶女的高超演技。其中“转轴拨弦三两声”,是写正式演奏前的调弦试音;而后“弦弦掩抑”,写到曲调的悲伧;“低眉信手续续弹”,写到舒缓的行板。拢、捻、抹、挑,都是弹奏琵琶的手法。霓裳:即《霓裳羽衣曲》,唐朝宫廷中制作的一个舞曲名。六幺:当时流行的一个舞曲名。从“大弦嘈嘈如急雨”到“四弦一声如裂帛”共十四句,描写琵琶乐曲的音乐形象,写它由快速到缓慢、到细弱、到无声,到突然而起的疾风暴雨,再到最后一划,戛然而止,诗人在这里用了一系列的生动比喻,使比较抽象的音乐形象一下子变成了视觉形象。这里有落玉盘的大珠小珠,有流啭花间的间关莺语,有水流冰下的丝丝细细,有细到没有了的“此时无声胜有声”,有突然而起的银瓶乍裂、铁骑金戈,它使听者时而悲凄、时而舒缓、时而心旷神怡、时而又惊魂动魄。“东舟西舫悄无言,唯见江心秋月白。”这两句是写琵琶女的演奏效果。大家都听得入迷了,演奏已经结束,而听者尚沉浸在音乐的境界里,周围鸦雀无声,只有水中倒映着一轮明月。

 从“沉吟放拨插弦中”到“梦啼妆泪红阑干”共二十四句为第三段,写琵琶女自述的身世,自述早年曾走红运,盛极一时,到后来年长色衰,飘零沦落。沉吟:踌躇,欲言又止的样子。敛容:指收起演奏时的情感,重新与人郑重见礼。虾蟆岭:即下马岭,汉代董仲舒的坟墓,在长安城东南部,临近曲江。从“十三学得琵琶成”以下十句极写此女昔日的红极一时。她年纪幼小,而技艺高超,她被老辈艺人所赞服,而被同辈艺人所妒忌。王孙公子迷恋她的色艺:为了请她演奏,而不惜花费重金;她自己也放纵奢华,从来不懂什么叫吝惜。就这样年复一年,好时光像水一样地很快流走了。教坊:唐代管理宫廷乐队的官署。第一部:如同说第一团、第一队。秋娘:泛指当时貌美艺高的歌伎。五陵:指长陵、安陵、阳陵、茂陵、平陵五个汉代皇帝的陵墓,是当时富豪居住的地方。五陵年少:通常即指贵族子弟。缠头:指古代赏给歌舞女子的财礼,唐代用帛,后代用其他财物。红绡:一种生丝织物。钿头:两头装着花钿的发篦。银篦:指用金翠珠宝装点的首饰。击节:打拍子。歌舞时打拍子原本用木制或竹制的板,现在兴之所至,竟拿贵重的钿头银篦击节,极言其放纵奢华,忘乎所以。等闲:随随便便,不重视。从“弟走从军阿姨死”以下十句写此女的时过境迁,飘零沦落。随着她的年长色衰,贵族子弟们都已经不再上门,她仅有的几个亲属也相继离散而去,她像一双过了时的鞋子,再也没人看、没人要了,无可奈何只好嫁给了一个商人。商人关心的是赚钱,从来不懂艺术和情感,他经常独自外出,而抛下这个可怜的女子留守空船。人是有记忆的,面对今天的孤独冷落,回想昔日的锦绣年华,对比之下,怎不让人伤痛欲绝呢!“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。”其实即使不作梦,也是一天不知要想多少遍的。浮梁:县名,县治在今江西景德镇北。红阑干:泪水融和脂粉流淌满面的样子。

 从“我闻琵琶已叹息”到最后的“江州司马青衫湿”共二十六句为第四段,写诗人感慨自己的身世,抒发与琵琶女的同病相怜之情。唧唧:叹息声。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”二语感情浓厚,落千古失落者之泪,也为千古失落者触发了一见倾心之机。自“我从去年辞帝京”起以下十二句,写诗人贬官九江以来的孤独寂寞之感。他说:“浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛,呕哑嘲哳难为听。”地势荒僻,环境恶劣,举目伤怀,一点开心解闷的东西都没有。其实这在很大程度上都是由诗人自己的苦闷移情的结果,我们对比一下《水浒传》里宋江赞赏江州的一段话,他说:“端的好座江州,我虽犯罪远流到此,倒也看了真山真水。我那里虽有几座名山古迹,却无此等景致。”诗人的悲哀苦闷完全是由于他政治上受打击造成的,但是这点他没法说。他只是笼统含糊地说了他也是“天涯沦落人”,他是“谪居卧病”于此,而其他断肠裂腑的伤痛就全被压到心底去了。这就是他耳闻目睹一切无不使人悲哀的缘由。接着他以一个平等真诚的朋友、一个患难知音的身份,由衷地称赞和感谢了琵琶女的精彩表演,并提出请她再弹一个曲子,而自己要为她写一首长诗《琵琶行》。琵琶女本来已经不愿意再多应酬,后来见到诗人如此真诚,如此动情,于是她紧弦定调,演奏了一支更为悲恻的曲子。这支曲子使得所有听者无不唏嘘成声。多情的诗人呢?看他的青衫前襟早已经湿透了。促弦:紧弦,使调子升高。青衫:八、九品文官的服色,司马是从九品,所以穿青衫。

【创作背景】
元和十年(公元815年)六月,唐朝藩镇势力派刺客在长安街头刺死了宰相武元衡,刺伤了御史中丞裴度,朝野大哗,藩镇势力又进一步提出要求罢免裴度,以安藩镇“反侧”之心。白居易上表主张严缉凶手,有“擅越职分”之嫌;而且,白居易平素多作讽喻诗,得罪了朝中权贵,于是被贬为江州司马。司马是刺史的助手,在中唐时期多专门安置“犯罪”官员,属于变相发配。这件事对白居易影响很大,是他思想变化的转折点,从此他早期的斗争锐气逐渐销磨,消极情绪日渐增多。元和十一年(公元816年)秋天,白居易被贬江州司马已两年,在浔阳江头送别客人,偶遇一位年少因艺技红极一时,年老被人抛弃的歌女,心情抑郁,结合自己路途遭遇,用歌行的体裁,创作出了这首著名的《琵琶行》(原作《琵琶引》)。

欢迎分享转载→ 琵琶行并序原文,翻译,赏析及拼音版

用户评论

验证码: 看不清?点击更换

注:网友评论仅供其表达个人看法,并不代表本站立场。

专题诗词

杜甫诗词网 备案号: - 网站地图 - 王安石的诗 - 欧阳修的诗 - 苏轼的诗