当前位置:主页 > 白居易 > 本文内容

观刈麦拼音版注音、翻译、赏析

发布时间:2021-09-10源自:网络整理作者:白居易

 观刈(yì)麦拼音版注音:

 tián jiā shǎo xián yuè , wǔ yuè rén bèi máng 。

 田家少闲月,五月人倍忙。

 yè lái nán fēng qǐ , xiǎo mài fù lǒng huáng 。

 夜来南风起,小麦覆陇黄。

 fù gū dān , tóng zhì xié hú jiāng ,

 妇姑,童稚携壶浆,

 xiāng suí xiǎng tián qù , dīng zhuàng zài nán gāng 。

 相随饷田去,丁壮在南冈。

 zú zhēng shǔ tǔ qì , bèi zhuó yán tiān guāng ,

 足蒸暑土气,背灼炎天光,

 lì jìn bù zhī rè , dàn xī xià rì cháng 。

 力尽不知热,但惜夏日长。

 fù yǒu pín fù rén , bào zài qí páng ,

 复有贫妇人,抱在其旁,

 yòu shǒu bǐng yí suì , zuǒ bì xuán bì kuāng 。

 右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

 tīng qí xiāng gù yán , wén zhě wèi bēi shāng 。

 听其相顾言,闻者悲伤。

 jiā tián shū shuì jìn , shí cǐ chōng jī cháng 。

 家田输税尽,拾此充饥肠。

 jīn wǒ hé gōng dé ? zēng bù shì nóng sāng 。

 今我何功德?不事农桑。

 lì lù sān bǎi dàn , suì yàn yǒu yú liáng ,

 吏禄三百,岁晏有余粮,

 niàn cǐ sī zì kuì , jìn rì bù néng wàng 。

 念此私自愧,尽日不能忘。

 观刈麦翻译:

 农家很少有空闲的月份,五月到来人们更加繁忙。

 夜里刮起了南风,覆盖田垄的小麦已成熟发黄。

 妇女们担着竹篮盛的饭食,儿童手提壶装的水,

 相互跟随着到田间送饭,收割小麦的男子都在南冈。

 他们双脚受地面的热气熏蒸,脊梁上烤晒着炎热的阳光。

 精疲力竭仿佛不知道天气炎热,只是珍惜夏日天长。

 又见一位贫苦妇女,抱着孩儿站在割麦者身旁,

 右手拾着遗落的麦穗,左臂上悬挂着一个破筐。

 听她望着别人说话,听到的人都为她感到悲伤。

 因为缴租纳税,家里的田地都已卖光,只好拾些麦穗充填饥肠。

 现在我有什么功劳德行,却不用从事农耕蚕桑。

 一年领取薪俸三百石米,到了年底还有余粮。

 想到这些内心感到惭愧,整天也不能淡忘。

 观刈麦赏析:

 《观刈麦》是白居易任周至县县尉时有感于当地人民劳动艰苦、生活贫困所写的一首诗,作品对造成人民贫困之源的繁重租税提出指责.对于自己无功无德又不劳动却能丰衣足食而深感愧疚,表现了一个有良心的封建官吏的人道主义精神。这首诗作于唐宪宗元和二年(807),诗人三十六岁。周至县在今陕西省西安市西。县尉在县里主管缉捕盗贼、征收捐税等事。正因为白居易主管此事;所以他对劳动人民在这方面所受的灾难也知道得最清楚:诗人想到自己四体不勤却饱食禄米,内心十分惭愧。于是直抒其事,表达了对劳动人民的深切同情。

 全诗分四层,第一层四句,交代时间及其环境气氛。"田家少闲月,五月人倍忙",下文要说的事情就发生"人倍忙"的五月。这两句总领全篇,而且一开头就流露出了作者对劳动人民的同情;"夜来南风起,小麦覆陇黄",一派丰收景象,大画面是让人喜悦的。可是谁又能想到在这丰收景象下农民的悲哀呢?

 第二层八句,通过具体的一户人家来展现这"人倍忙"的收麦情景。婆婆、儿媳妇担着饭篮子,小孙儿提着水壶,他们是去给地里干活儿的男人们送饭的。男人天不亮就下地了;女人起床后先忙家务,而后做饭;小孙子跟着奶奶、妈妈送饭时一齐到地里。她们是要在饭后和男人们一道干下去的。你看这一家忙不忙呢?"足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。"这四句正面描写收麦劳动。他们脸对着大地,背对着蓝天,下面如同笼蒸,上面如同火烤,但是他们用尽一切力量挥舞着镰刀一路向前割去,似乎完全忘记了炎热,因为这是"虎口夺粮",时间必须抓紧呀!舍不得浪费。天气如此之热,白天又如此之长,而人们却竭力苦干,就怕浪费一点时间,可见人们对即将到手的麦子的珍惜程度。"惜"字在这里用得非常好,是用一种违背人之常情的写法来突出人们此时此地的感情烈度。白居易的《卖炭翁》中有"可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒"之语,"愿"字的用法与此处"惜"字的用法正同。

 笫三层八句,镜头转向一个贫妇人,她被捐税弄得破了产,现时只能以拾麦穗为生,这是比前述阖家忙于收麦者更低一个层次的人。你看她的形象:左手抱着一个孩子,臂弯里挂着一个破竹筐,右手在那里捡人家落下的麦穗。这有多么累,而收获又是多么少啊!但有什么办法呢?现在是收麦的时候,还有麦穗可捡,换个别的时候,就只有去沿街乞讨了。而她们家在去年、前年,也是有地可种、有麦可收的人家呀,只是后来让捐税弄得走投无路,把家产,土地都折变了,至使今天落到了这个地步。第四层六句,写诗人面对丰收下出现如此悲惨景象的自疚自愧。

 作品的题目叫《观刈麦》,而画面上实际出现的,除了刈麦者之外,却还有一个拾麦者,而且作者的关心也恰恰是更偏重在后者身上。他们二者目前的贫富苦乐程度是不同的,但是他们的命运却有着紧密的联系。今日凄凉可怜的拾麦穗者是昨日辛劳忙碌的刈麦者;又安知今日辛劳忙碌的刈麦者明日不沦落成凄凉可怜的拾麦者呢?只要有繁重的捐税在,劳动人民就永远摆脱不了破产的命运。作者在这里对当时害民的赋税制度提出了尖锐批评,对劳动人民所蒙受的苦难寄寓了深切的同情。而且不是一般的同情,是进而把自己摆进去,觉得自己和劳动人民的差别太大了,自己问心有愧。这时的白居易的诗歌确实反映了劳动人民的思想情绪,呼出了劳动人民的声音。

 这首诗写作上的基本特点是不带任何夸张地、如实地描写现实生活场景。他选取了举家忙碌和凄凉拾穗这两个镜头,使之构成强烈对比。前者虽然苦、虽然累,但他们暂时还是有希望的,至于后者,则完全是断梗浮萍,朝不保夕了。两个镜头所表现的场面、气氛、形象、心理都很好。

 诗的最后是发议论,这是白居易许多讽谕诗的共同路数。这首诗的议论不是直接指向社会病根,而是表现为自疚自愧,这也是一种对整个官僚贵族社会的隐约批评。白居易才是一个三百石的小小县尉呀,那些大官僚、大贵族们难道不应该有更大的自疚自愧吗!赋税是皇帝管的,白居易无法公开反对,他只能用这种结尾来达到讽谕的目的。

欢迎分享转载→ 观刈麦拼音版注音、翻译、赏析

专题诗词

杜甫诗词网 网站地图 - 王勃 - 杨炯 - 卢照邻 - 骆宾王 - 柳宗元 - 曾巩 - 王安石 - 欧阳修 - 苏轼 - 苏辙 - 苏洵 - 韩愈