当前位置:主页 > 唐诗三百首 > 第一卷:五言古诗 > 本文内容

贼退示官吏拼音版注音、翻译、赏析(元结)

发布时间:2021-08-05源自:网络整理作者:

 贼退示官吏拼音版注音:

 癸卯岁,西原贼入道州,焚烧杀掠,几尽而去。明年,贼又攻永破邵,不犯此州边鄙而退。岂力能制敌与?盖蒙其伤怜而已。诸使何为忍苦征敛,故作诗一篇以示官吏。

 xī suì féng tài píng , shān lín èr shí nián 。

 昔岁逢太平,山林二十年。

 quán yuán zài tíng hù , dòng hè dāng mén qián 。

 泉源在庭户,洞壑当门前。

 jǐng shuì yǒu cháng qī , rì yàn yóu dé mián 。

 井税有常期,日晏犹眠。

 hū rán zāo shì biàn , shù suì qīn róng zhān 。

 忽然遭世变,数岁亲戎旃。

 jīn lái diǎn sī jùn , shān yí yòu fēn rán 。

 今来典斯郡,山夷又纷然。

 chéng xiǎo zéi bù tú , rén pín shāng kě lián 。

 城小贼不屠,人贫伤可怜。

 shì yǐ xiàn lín jìng , cǐ zhōu dú jiàn quán 。

 是以陷邻境,此州独见全。

 shǐ chén jiāng wáng mìng , qǐ bù rú zéi yān ?

 使臣将王命,岂不如贼焉?

 jīn bǐ zhēng liǎn zhě , pò zhī rú huǒ jiān 。

 今彼征敛者,迫之如火煎。

 shuí néng jué rén mìng , yǐ zuò shí shì xián !

 能绝人命,以作时世贤!

 sī yù wěi fú jié , yǐn gān zì cì chuán 。

 思欲委符节,引竿自刺船。

 jiāng jiā jiù yú mài , guī lǎo jiāng hú biān 。

 将家就鱼麦,归老江湖边。

 贼退示官吏翻译:

 癸卯年,西原贼人攻入道州城,焚烧杀戮掠夺,几乎扫光全城才走。第二年,贼人又攻打永州并占领邵州,却不侵犯道州边境而去。难道道州官兵能有力制敌吗?不过是蒙受贼人的哀怜而巳。催缴赋税的官吏为什么还如此忍心苦苦搜括呢?因此作诗一篇给官吏们看看。

 我早年遇到了太平世道,在山林中隐居了二十年。

 清泉水流经过我家门口,山涧洞谷对着我家门前。

 田租赋税有个固定期限,日上三竿依然安稳酣眠。

 忽然间遭遇到世道突变,数年来亲自从军上前线。

 如今我来治理这个郡县,又遇到蛮夷来骚扰侵犯。

 县城太小蛮夷无意洗劫,百姓贫穷他们也觉可怜。

 因此他们攻陷邻县境界,唯有这个道州独自保全。

 奉皇命来收租税的使臣,难道还比不上盗贼慈善?

 现在那横征暴敛的官吏,催赋逼税恰如火烧油煎。

 谁忍心断绝人民的生路,换取时世所称赞的忠贤?

 我想辞去官职丢弃符节,拿起竹篙自己动手撑船。

 带领全家回到鱼米之乡,告老归隐住在那江湖边。

 贼退示官吏赏析:

 此诗和《舂陵行》都是作者反映社会现实,同情人民疾苦的代表作,而在斥责统治者对苦难人民的横征暴敛上,此诗词意更为深沉,感情更为愤激。

 在诗中,元结把起义的少数民族称之为“贼”,固然表现了他的偏见,但他把“诸使”和“贼”对比起来写,通过对“贼”的有所肯定,来衬托官吏的残暴,这对本身也是个“官吏”的作者来说,是非常难能可贵的。

 全诗共分四段。第一段由“昔年”句至“日晏”句,先写“昔”。头两句是对“昔”的总的概括,交代他在作官以前长期的隐居生活,正逢“太平”盛世。三、四句写山林的隐逸之乐,为后文写官场的黑暗和准备归老林下作铺垫。这一段的核心是“井税有常期”句,所谓“井税”,原意是按照古代井田制收取的赋税,这里借指唐代按户口征取定额赋税的租庸调法;“有常期”,是说有一定的限度。作者把人民没有额外负担看作是年岁太平的主要标志,是“日晏犹得眠”即人民能安居乐业的重要原因,对此进行了热情歌颂,便为后面揭露“今”时统治者肆意勒索人民设下了伏笔。

 第二段从“忽然”句到“此州”句,写“今”,写“贼”。前四句先简单叙述自己从出山到遭遇变乱的经过:安史之乱以来,元结亲自参加了征讨乱军的战斗,后来又任道州刺史,正碰上“西原蛮”发生变乱。由此引出后四句,强调城小没有被屠,道州独能促使的原因是:“人贫伤可怜”,也即“贼”对道州人民苦难的同情,这是对“贼”的褒扬。此诗题为“示官吏”,作诗的主要目的是揭露官吏,告戒官吏,所以写“贼”是为了写“官”,下文才是全诗的中心。

 第三段从“使臣”句至“以作”句,写“今”,写“官”。一开始用反问句把“官”和“贼”对照起来写:“使臣将王命,岂不如贼焉?”这是抨击官吏,不顾丧乱地区人民死活依然横征暴敛的愤激之词,是元结关心人民疾苦的点睛之笔。而下两句指陈事实的直接描写:“今彼征敛者,迫之如火煎”,更活画出一幅虎狼官吏陷民于水火的真实情景。和前面“井税”两句相照应,与“昔”形成鲜明对比,对征敛官吏的揭露更加深刻有力。接下来的两句:“谁能绝人命,以作时世贤?”以反问的语气作出了断然否定的回答,揭示了“时世贤”的残民本质。“绝人命”和“伤可怜”相照应,“时世贤”与“贼”作对比,这里对“时世贤”的讽刺鞭挞之意十分强烈。更为可贵的是诗人在此公开表明自己不愿“绝人命”,也不愿作“时世贤”的决绝态度,并以此作为对其他官吏的一种告诫。

 第四段由“思欲”句至“归老”句,向官吏们坦露自己的心志。作者是个官吏,他是不能违“王命”的,可是作“征敛者”吧,他又不愿“绝人命”。诗人对待这一矛盾的处境的办法是:宁愿弃官,归隐江湖,也绝不去做那种残民邀功、取媚于上的所谓贤臣。这是对统治者征敛无期的抗议,此处充分清楚地表明作者对民瘼的热情关心。

 元结在政治上是一位具有仁政爱民理想的清正官吏;在文学上反对“拘限声病,喜尚形似”(《箧中集序》)的浮艳诗风,主张发挥文学“救时劝俗”(《文编序》)的社会作用。这首诗不论叙事抒情,都指陈事实,直抒胸臆,没有一点雕琢矫饰的痕迹,而诗中那种忧时爱民的深挚感情,如从胸中自然倾泄,自有一种感人之处,亦自能在质朴之中成其浑厚,显示出元结诗质朴简古、平直切正的典型特色。沈德潜说:“次山诗自写胸次,不欲规模古人,而奇响逸趣,在唐人中另辟门径。”(《唐诗别裁》)

欢迎分享转载→ 贼退示官吏拼音版注音、翻译、赏析(元结)

专题诗词

杜甫诗词网 - 网站地图 - 王勃的诗 - 杨炯的诗 - 卢照邻的诗 - 骆宾王的诗 - 柳宗元的诗 - 曾巩的诗 - 王安石的诗 - 欧阳修的诗 - 苏轼的诗 - 苏辙的诗 - 苏洵的诗 - 韩愈的诗